Block

SPLOŠNI POGOJI UPORABE

Dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji in tudi določeni zakoni. Z vstopom na spletno mesto obiskovalec potrjuje, da je s temi splošnimi pogoji seznanjen, da z njimi soglaša in da ga določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Podjetje TITANIUM Direct d.o.o. si pridržuje pravico, da brez obvestila spremeni ali dopolni te splošne pogoje, zato obiskovalcem priporoča, da se seznanjajo z morebitnimi spremembami in dopolnitvami teh splošnih pogojev, ki bodo objavljeni na tem spletnem mestu.

Avtorske pravice in blagovne znamke

To spletno mesto je intelektualna lastnina podjetja TITANIUM Direct d.o.o.. Vse informacije, podatki, opisi storitev in druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki ne smejo spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati ali kako drugače uporabljati katere koli vsebine, dostopne na tem spletnem mestu ali prek njega, za komercialne ali javne namene.

Video vsebine, slike oseb, stavb, predmetov, krajev in druge slike ter druge večpredstavne vsebine, prikazane na spletnem mestu, so last podjetja TITANIUM Direct d.o.o. ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh vsebin brez pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana. Vsaka nepooblaščena uporaba teh vsebin predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke, ki so prikazane na spletnem mestu, so last podjetja TITANIUM Direct d.o.o. ali drugih oseb. Uporabniki ne smejo uporabljati nobenega od teh zaščitnih znakov za kateri koli namen brez pisnega dovoljenja podjetja TITANIUM Direct d.o.o. ali tiste druge osebe, ki je lastnica zaščitnih znakov.

Omejitev odgovornosti

Podjetje TITANIUM Direct d.o.o. ni odgovorno za katero koli zdajšnjo ali prihodnjo, neposredno ali posredno škodo (ki vključuje tudi izgubljeni dobiček, stroške za izvedbo nadomestne storitve ali izgubljene priložnosti), ki izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta ali je povezana s tem. Navedena omejitev odgovornosti velja tudi v primeru, če je bilo podjetje TITANIUM Direct d.o.o. seznanjeno z možnostjo nastanka tovrstne škode. Ta omejitev odgovornosti vključuje tudi prenos kakršne koli škodljive programske opreme, ki lahko okuži ali drugače škodljivo vpliva na obiskovalčevo opremo, težave na komunikacijskih linijah, telefonu ali druge težave z vzpostavljanjem komunikacije (če se na primer obiskovalec ne more povezati s svojim ponudnikom dostopa do spleta), nepooblaščen dostop, krajo, napake telekomunikacijskega operaterja, stavke ali druge težave v zvezi z delom ali katero koli višjo silo. Podjetje TITANIUM Direct d.o.o. ne jamči za stalen, neprekinjen ali varen dostop do tega spletnega mesta.

Podjetje TITANIUM Direct d.o.o. v nobenem primeru ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki nastane zato, ker se je obiskovalec zanesel bodisi na informacije (ne glede na njihovo pravilnost), objavljene na spletnem mestu, bodisi na kateri koli proizvod ali storitev, ki jih je pridobil na drugih spletnih mestih, povezanih s tem spletnim mestom. Obiskovalec je odgovoren za preverjanje točnosti, popolnosti ali uporabnosti vsakršne vsebine, ki je na voljo na tem spletnem mestu.

Brez jamstev

Vsebina tega spletnega mesta je namenjena zgolj informiranju obiskovalcev in v nobenem primeru ne predstavlja nasveta, ne glede na to, v kakšni povezavi ali obliki je predstavljena. Nič na tem spletnem mestu ni mišljeno kot nasvet glede vlaganj. TITANIUM Direct d.o.o. d.o.o. priporoča, da se obiskovalci glede ocene katere koli vsebine na tem spletnem mestu posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki ter vse podatke in informacije, objavljene na tem spletnem mestu, pred uporabo nujno preverijo pri zaposlenih na TITANIUM Direct d.o.o. ali pri drugih ustreznih strokovnjakih.

TITANIUM Direct d.o.o. kljub svojemu prizadevanju za korekten odnos do obiskovalcev ne prevzema odgovornosti za morebitne napake (do katerih lahko pride zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali iz drugih razlogov) v vsebini, pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov. Ti so zgolj informativne narave, zato jih morajo obiskovalci pred uporabo obvezno potrditi/preveriti na podjetju TITANIUM Direct d.o.o.. Vsebine, objavljene na tem spletnem mestu, lahko vsebujejo netočnosti ali tipografske napake. Vse vsebine na tem spletnem mestu so podvržene spremembam in lahko kadar koli postanejo netočne ali napačne. TITANIUM Direct d.o.o. izrecno izključujejo lastno odgovornost za tovrstne netočnosti ali napake, prav tako ne jamčijo in ne zagotavljajo, da je vsebina spletnega mesta popolna ali posodobljena.

Podjetje TITANIUM Direct d.o.o. ni zavezano posodabljati katere koli vsebine spletnega mesta. TITANIUM Direct d.o.o. lahko vsebino spletnega mesta in/ali samo spletno mesto spremeni kadar koli brez predhodnega obvestila.

TITANIUM Direct d.o.o. prav tako ni odgovorno za točnost ali zanesljivost katerega koli mnenja, nasveta ali izjave, ki jo na spletnem mestu objavi druga oseba, katero koli vsebino, objavljeno na drugih spletnih mestih, s katerimi je povezano to spletno mesto, in lastnosti ali zanesljivost katerega koli proizvoda ali storitve, pridobljene na drugih spletnih mestih, s katerimi je povezano to spletno mesto.

 

Povezave z drugimi spletnimi mesti

To spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih mest, ki uporabniku omogočajo, da zapusti to spletno mesto in si ogleda gradivo v lasti druge osebe. TITANIUM Direct d.o.o. ni odgovorno za spreminjanje, posodabljanje ali preverjanje vsebine na tako povezanih drugih spletnih mestih. Dejstvo, da to spletno mesto nudi povezavo do nekega spletnega mesta, ne vključuje nujno odobritve, pooblastitve, pokroviteljstva ali povezave v zvezi s tem spletnim mestom, njegovimi lastniki ali ponudniki. Uporaba informacij s spleta in zanašanje na te informacije nosi določena tveganja, zato TITANIUM Direct d.o.o. poziva obiskovalce, da se z njimi dobro seznanijo, preden se zanesejo na tovrstne informacije ali jih uporabijo.

TITANIUM Direct d.o.o. prepoveduje predpomnjenje in prikazovanje katere koli vsebine, dosegljive prek tega spletnega mesta, v t. i. okvirih (frames – iframe). TITANIUM Direct d.o.o. si pridržuje pravico onemogočanja kakršnih koli nepooblaščenih povezav ali okvirov in izrecno izključuje lastno odgovornost za vsebino, objavljeno na drugih spletnih mestih. Obiskovalec dostopa do tako povezanih drugih spletnih mest na lastno odgovornost.

Kadar so storitve TITANIUM Direct d.o.o. dopolnjene s proizvodi ali storitvami drugih oseb, TITANIUM Direct d.o.o. na tem spletnem mestu tem drugim osebam omogoča objavo podatkov (in dostop do spletnih mest teh oseb), namenjenih zgolj informiranju, ki v nobenem primeru ne predstavljajo nasveta. Ker so vsi tako objavljeni podatki zgolj informativne narave, jih morajo obiskovalci pred uporabo obvezno preveriti pri delavcih TITANIUM Direct d.o.o. oziroma pri delavcih drugih oseb, če se informacije nanašajo na njihov proizvod ali storitev.

Vsi zahtevki za kakršno koli napako ali kršitve iz naslova proizvodov ali storitev drugih oseb, glede katerih so bile objavljene informacije na tem spletnem mestu, se uveljavljajo izključno proti tem drugim osebam. TITANIUM Direct d.o.o. izključuje kakršno koli lastno odgovornost za kakršno koli neposredno, dodatno, posebno, posledično, naključno ali posredno škodo v zvezi s proizvodi ali storitvami, glede katerih so bile informacije objavljene na tem spletnem mestu, in za kakršno koli dejanje, napako, opustitev, poškodbo, izgubo, nezgodo, zamudo ali nepravilnost, ki je posledica napake, malomarnosti ali drugega ravnanja druge osebe. Vendar pa določilo tega odstavka v ničemer ne omejuje pravic oziroma zahtevkov obiskovalcev po predpisih o varstvu potrošnikov.

 

Za spletna mesta, povezana s tem spletnim mestom, lahko veljajo določila o zaupnosti, ki se razlikujejo od določil v teh splošnih pogojih. TITANIUM Direct d.o.o. ne odgovarja za tovrstna določila in izrecno izključujejo kakršno koli lastno odgovornost zaradi tovrstnih določil.

 

Vsebine v času

Vsa obvestila za javnost in druga gradiva, ki so na tem spletnem mestu predstavljena, so bila, kolikor je TITANIUM Direct d.o.o. znano, aktualna in točna ob njihovi objavi. Vendar pa lahko takšna informacija sčasoma zastari, zato Skaldi.com priporočajo, da se obiskovalci ne zanašajo na dolgoročno točnost katere koli vsebine tega spletnega mesta po datumu objave.

Nekatere informacije na tem spletnem mestu vsebujejo izjave, ki zadevajo prihodnost in vključujejo določeno mero tveganja in negotovosti, zato so veljavne samo na dan nastanka. Izjave o prihodnosti prepoznamo po tem, da vključujejo besede “verjeti, pričakovati, predvidevati, optimistično, nameravati, načrtovati, bo/bodo” ali podobne izraze. TITANIUM Direct d.o.o. obiskovalcem priporoča, da se na te izjave ne zanašajo, saj veljajo samo na dan nastanka.

TITANIUM Direct d.o.o. ne prevzema odgovornosti za posodabljanje ali revidiranje kakršnih koli izjav ali informacij, objavljenih na spletnem mestu. Vsi obiskovalci morajo pozorno preveriti datum objave gradiva na spletnem mestu, če je objavljen.

 

Spremembe pogojev uporabe

TITANIUM Direct d.o.o. si pridržujejo pravico, da kadar koli spremenijo ali dopolnijo te splošne pogoje. Z obiskom tega spletnega mesta obiskovalci potrjujejo, da se strinjajo z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

 

Kršenje pogojev uporabe

TITANIUM Direct d.o.o. si pridržujejo pravico, da v primeru kršenja teh splošnih pogojev uporabijo vsa pravna sredstva in pravice, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova.

Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja ali povzročitve neuporabnosti (trajne ali začasne) podatkov na spletnem mestu, kot tudi vsak poskus, da bi mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopali do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema TITANIUM Direct d.o.o.

 

Pristojnosti in veljavno pravo

Obiskovalci soglašajo, da za uporabo tega spletnega mesta in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije. Za vse morebitne spore, nastale z uporabo tega spletnega mesta ali ki bi bili z uporabo tega spletnega mesta kakor koli povezani, je pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi prava Republike Slovenije.